Nieuws

Momenteel is de ontwikkeling van ‘Centrumplan Eelde’ volop in de actualiteit. In samenwerking met de gemeente is het bureau Includi bezig om de wensen van de bewoners van Eelde-Paterswolde en de middenstanders in de kom van Eelde te verwerken tot (schets)plannen om deze vervolgens voor een eerste reactie voor te leggen aan de gemeenteraad. De Dorpskerk maakt als beeldbepalend monument een belangrijk onderdeel uit van het toekomstige straatbeeld, samen met het naastgelegen museum ‘De Buitenplaats’ en het historische ‘Nijsinghhuis.

Op 18 april jongstleden heeft de heer Lucas Hoven voor circa 40 aanwezigen in 't Loughoes een presentatie gehouden over "100 jaar begraven in de provincie Drenthe'.  Naast amateurarcheoloog en amateurhistoricus is de heer Hoven ook de schrijver van het boek '100 jaar begraven in Anloo'.  Aan de hand van diverse beelden beschreef de heer Hoven het begraven vanaf de periode van de Neanderthalers tot de huidige Homo Sapiens. De bijzondere rituelen uit met name vroegere tijd maakten de nodige indruk. Daarnaast kwamen ook de graven zoals hunebedden en grafheuvels aan bod. Het eerste boek over graven is destijds geschreven door Johan Picardt waarbij de begraafcultuur en bijzondere vondsten worden vermeld. 

Naast het begraven kwam ook de oprichting van de eerste kerken in het jaar 900 aan bod. Reewegen en Kerkenpaden waren de verbindingen tussen dorpen en kerken.  Een kerkgebouw werd Oost-West gebouwd met het koor naar het oosten gericht. De zuidzijde van de kerk was gewijde grond waar ook begraven werd net zoals destijds bij onze Dorpskerk.  Met name de rijken werden vroeger ook in de kerk begraven maar dat werd sinds 1827 verboden door de Franse wetgeving in verband met uitbraak van ziektes.

Na afronding van de presentatie met het noemen van de opvallende details van oude begraafplaatsen en de bijzondere spreuken en gezegden over de overledenen en het begraven werd de heer Hoven bedankt door voorzitter Anneke Touwen voor zijn bijdrage van de donateursavond.

 

Door het bestuur is een financiële bijdrage aan een nieuw project tot behoud van de Dorpskerk goedgekeurd. Het betreft in dit geval het aanbrengen van nieuwe c.q. extra lambrisering langs de binnenmuur van de kerk ter plaatse van de kansel/preekstoel. Ondanks sinds vele jaren regelmatige herstelpogingen laat het stucwerk en het sauswerk telkens weer los, wat een onverzorgd beeld oplevert.  Vocht en zoutoplossingen in het metselwerk zijn hier debet aan. Met het aanbrengen van de lambrisering, zoals het in vroegere tijden overigens ook aanwezig was, krijgt de muur ter hoogte van de kansel weer een volwaardige uitstraling. Aangezien er binnen het reguliere onderhoudsbudget van Dorpskerk geen rekening is gehouden met de financiering van de nodige kosten en deze ook niet in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk, is de bijdrage namens de 'Vrienden van de Dorpskerk' hier zeker op 

Weet u een goed project of wenst u ons te ondersteunen?
Regel het direct!